කොපර් වින්ටේජ් පන්ක් ස්ටයිල් කොබ්රා සර්ප කරාබු සර්පයන් කන කාන්තාවන් සඳහා රිදී වළලු කරාබු

නිෂ්පාදන කේතය: 3245619- ලා-කහ-රන්-වර්ණය

ලබා ගත හැකි:ගබඩාවේ ඇත

ලබා ගත හැකි විකල්ප

  • Earring වර්ගය: හූප් කරාබු
  • අයිතමය වර්ගය: කරාබු
  • දඩයක් හෝ විලාසිතා: විලාසිතා
  • ලිංගය: කාන්තා
  • විලාසය: රොක්
  • ද්රව්ය: නැහැ
  • ලෝහ වර්ගය: තඹ
  • \ රටාව හැඩගස්වා: සත්ව
  • ආදර්ශ අංකය: 0096
  • ප්රමාණය (දිග * පළල): නැහැ
රූප
රූප