වෙළඳ නාමය: BigsweetyMaterial: ChiffonStyle: CasualSilhouette: LoosePattern Type: SolidSleeve දිග (cm): HalfDecoration: NONEDresses දිග: දණහිසට ඉහළින්, මිනි ස්ලීව් විලාසිතාව: Batwing SleeveWaistline: ...
පිට දඟ පන්දු යවන