වෙළඳ නාමය: බෙරීගෝමැටීරියල්: පොලියෙස්ටර්මැටීරියල්: විස්කෝස් මොඩල් අංකය: එස්එක්එන්එම්එක්ස්ඩීආර්එක්ස්එම්එම්එක්ස් සැරසිලි: නෝන් සීසන්: ඔටම් වයිට්ලයින්: එම්පයර්ස්ටයිල්: සෙක්සි ඇන්ඩ් ක්ලබ් සිල්හවුට්: ෂීට්ස්ලීව් දිග (සෙ.මී.): ෆුල් පැටර්ලයින් වර්ගය: සොලිඩ්නෙක්ලයින්
බෝහෝ මල් මුද්‍රණ ගිම්හාන ඇඳුම කාන්තාවන් V බෙල්ලේ සාක්කු අත් නැති මිඩි ඇඳුම් මගේ ගබඩාවට සාදරයෙන් පිළිගනිමු! නම...
පිට දඟ පන්දු යවන