බොත්තම් ඉරි සහිත මුද්‍රණ කපු ලිනන් අනියම් ගිම්හාන ඇඳුම

විකුණුම් මිල $32.31 නිත්ය මිල $53.85

නාවික ගණනය කර ඇත.

ලිංගය: කාන්තා
ද්රව්ය: කෝටන්
විලාසය: අනියම්
සිල්වර්: ඒ-ලයින්
රටා වර්ගය: මුද්රණය
Sleeve දිග (cm): සිනිඳු
සැරසිලි: බොත්තම
ඇඳුම් දිග: මධ්යධරය
ස්නැමිල් ස්ටීව්: ස්පැගටි පටියක්
Waistline: ස්වාභාවික
Neckline: V-නෙක්
සමය: ගිම්හානය
ආදර්ශ අංකය: 1909
වෙළඳ නාමය නම: ලොස්කි
ප්රමාණය: එස්, එම්, එල්, එක්ස්එල්


මෙම නිෂ්පාදනය මිලදී ගත් අය ද මිල දී ගත්හ