කරුණාකර ලැයිස්තුවක් සාදන්න ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් නිර්මාණය කරන්න.